Godzina Łaski dla całego świata
Godzina łaski dla całego świata

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP

8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda o tym, że Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego jest dogmatem wiary katolickiej ogłoszonym przez papieża Piusa IX w 8 grudnia 1854 roku w bulli Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg).

Godzina Łaski dla całego świata

Prawie sto lat po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, w maleńkiej wiosce Montichiari we Włoszech, Maryja ukazuje się pielęgniarce Pierinie Gilli. Dnia 8 grudnia 1947 roku Matka Boża powiedziała znamienne słowa:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę.

Jak przeżyć Godzinę Łaski

Maryja zachęca nas, aby każdego roku, dnia 8 grudnia, w samo południe udać się do kościoła i tam się modlić. Jeśli nie ma możliwości udać się do świątyni można także pomodli się w domu, w pracy, czy w innym miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy. Warto jednak dodać, że nie powinniśmy się zbyt łatwo zwalniać się z możliwości pójścia do kościoła. Na modlitwę nie trzeba oczywiście poświęcić całej godziny. Jednak im więcej czasu ofiarujemy Maryi, tym więcej łask otrzymamy.

W swoim objawieniu Maryja mówi też w jakich intencjach mamy się modlić. Tak więc mamy modlić się nie tylko w intencjach swoich i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, za Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Maryja pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników.

Modlitwy w Godzinie Łaski

Każda modlitwa jest dobra. Można odmówić różaniec, Litanię Loretańską, Litanię do Niepokalanego Poczęcia, Akt oddania się Matce Najświętszej, czy inną modlitwę podaną niżej lub modlić się własnymi słowami. Całość możemy przeplatać aktami strzelistymi, wzbudzając w naszym sercu szczególną skruchę. Pamiętajmy jednak, że mamy nie tylko prosić, ale również dziękować. Maryja w Godzinie Łaski, obiecuje nam wiele łask i opiekę.

Litania Loretańska do NMP

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko Dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami
Cała piękna i bez zmazy, módl się za nami
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy, módl się za nami
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, módl się za nami

Wybrana na Matkę Syna Bożego, módl się za nami
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami
Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, módl się za nami
Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego, módl się za nami
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego, módl się za nami
Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń, módl się za nami
Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca, módl się za nami
Dziewico od zarania Bogu poślubiona, módl się za nami
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony, módl się za nami
Całopalna ofiaro Bożej Miłości, módl się za nami
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego, módl się za nami
Dziewicza Matko Jezusa, módl się za nami
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego, módl się za nami
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu, módl się za nami
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków, módl się za nami
Błogosławiona między niewiastami, módl się za nami
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami
Pogromie duchów piekielnych, módl się za nami
Ucieczko grzeszników, módl się za nami
Silna podporo ludzi słabych, módl się za nami
Skarbnico łask dla dążących do świętości, módl się za nami
Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej, módl się za nami
Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego, módl się za nami
Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych, módl się za nami
Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających, módl się za nami
Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają, módl się za nami
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci, módl się za nami
Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami
Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli, módl się za nami
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót, módl się za nami
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt oddania Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.

kard. Stefan Wyszyński

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”, aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z FIAT Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata.

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

Modlitwa wdzięczności

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą, Matko nasza która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polska ziemia. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca Niebieskiego. Dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez całe wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że prowadzisz nas bezpieczna droga do swojego Syna,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że obecnością swoja ubogacasz Kościół w Polsce,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!

Za to, że Ojczyznę nasza za swoje królestwo obrałaś,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś nam szczególna pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś Matka i Wychowawczynią młodych pokoleń,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że w Milenijnym Akcie Oddana wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że możemy się zwać Twoimi niewolnikami i pomocnikami,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś nasza Miłością, Słodkością i Nadzieja,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!

Za to, że jesteś dla nas Brama Niebios,
– dziękujemy Ci, jasnogórska pani!

Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań. Ale ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, Bogurodzico, która nieustannie nam przykazujesz: “Cokolwiek Wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością do pomocnej służby Tobie, Matko kościoła, w Królestwie Twoim. Amen.

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ave Maria

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez Najwyższego!
Dziewico nadziei, Proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna Służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać słowa,
być uległymi głosowi ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,
Matko żyjących!
Dziewicza Oblubienico u stóp krzyża, Nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój Syn nadal jest krzyżowany.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami. Amen.

Matko odkupiciela

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem
uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi.
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Akty strzeliste

Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie!

Jezu, ufam Tobie.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego.

O, Maryjo, która przyszłaś na świat bez zmazy, uproś mi u Boga, abym ten świat opuścił bez grzechu.

Dziewico Matko, która nigdy nie byłaś dotknięta zmazą ani winy pierworodnej, ani uczynkowej, Tobie polecam i powierzam czystość mojego serca.

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, Ty nas broń od nieprzyjaciela, a w godzinie śmierci przyjmij.

Maryjo Niepokalana, zachowaj mnie od grzechu ciężkiego!

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

5 3 głosy
Oceń
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze